Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het vrijetijds-, vakantie- en cursusaanbod van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Versie 2022.3

Contactinformatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
Tel.: 02 563 03 00
E-mail: tickets@vgc.be

Voor wie?
De VGC-Speelpleinen, de VGC-Sportdienst, Aximax, Wonen in Brussel en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra, hierna de ‘organisator’ genoemd, organiseren activiteiten in het Nederlands voor kinderen en volwassenen.

Deelnemers met een beperking zijn welkom. Contacteer de organisator voor de start of tijdens de inschrijvingsperiode zodat die extra informatie kan geven over het al dan niet voldoende toegankelijk zijn en/of de nodige maatregelen kan voorzien. De organisator zal aangeven of de draagkracht van het initiatief toereikend is. Tussen de verschillende organiserende diensten wordt bekeken wat mogelijk is op welke locatie. De organisator kan niet garanderen dat iedereen met een beperking een plaats krijgt binnen het aanbod. De organisator verwijst door naar externe organisaties waar mogelijk.

De jeugdactiviteiten georganiseerd door de VGC-Speelpleinen, de VGC-Sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra staan open voor:
 • Kinderen en jongeren die als één van de thuistalen Nederlands hebbenén wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Kinderen en jongeren die Nederlands begrijpen, spreken en school lopen (immersieonderwijs of Nederlandstalig onderwijs) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • In bepaalde gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Inschrijvingen en attesten
De organisatoren bepalen jaarlijks het inschrijvingsgeld en de kortingen.Alleen wie ingeschreven is en betaald heeft, kan meedoen aan de activiteiten. Voor bepaalde gratis activiteiten kan ook een inschrijving vooraf gevraagd worden.

Voor betalende activiteiten is er een basistarief.
Er kunnen kortingen aangeboden worden voor onder meer:
 • meerdere deelnemers uit hetzelfde gezin;
 • deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of van een Paspartoe-kansentarief genieten;
 • specifieke korting, bijvoorbeeld -26 jaar, seniorentarief, …
Om recht te hebben op sociale kortingen (Verhoogde tegemoetkoming/Paspartoe-kansentarief) dient de VGC voorafgaand aan de inschrijving de nodige attesten ontvangen te hebben.Attesten van deelname nodig voor tussenkomsten door de mutualiteit of werkgever kunnen na het einde van de activiteit gedownload worden via de website tickets.vgc.be.De organisator heeft het recht om een inschrijving op haar echtheid te onderzoeken. Als de organisator vermoedt dat er onjuiste verklaringen zijn afgelegd bij de inschrijving en dat de inschrijving dus niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de deelnemer gecontacteerd. Als uit dit contact blijkt dat er bewust misleidende verklaringen zijn afgelegd wordt de deelnemer uitgeschreven en niet terugbetaald.

Voor jeugdactiviteiten die recht geven op belastingvermindering, bezorgt de organisator een fiscaal attest voor elk kind dat geldig werd ingeschreven en waarvan de organisator een betaling ontving. Het fiscaal attest kan door elke deelnemer zelf gedownload worden via de website tickets.vgc.be na afloop van de activiteit.


Annulaties en terugbetalingen
De annulatievoorwaarden en de terugbetalingen zijn afhankelijk van de soort activiteit.

Annuleren door de deelnemer:
Specifiek geldt voor de VGC-Speelpleinen, de VGC-Sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra voor meerdaagse activiteiten:
 • Annuleren kan tot 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit: in dat geval wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.
 • Annuleer je minder dan 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit, dan is terugbetaling niet mogelijk.
Deelname aan een activiteit kan worden geannuleerd wegens ziekte of ongeval. Voorwaarde is dat de deelnemer binnen de 5 werkdagen na de start van de ziekte of het ongeval een gedateerd medisch attest bezorgt aan de organisator. Het inschrijvingsgeld van het resterende aantal les- of kampdagen wordt dan berekend en terugbetaald.

Er is geen annulatie- noch terugbetaalmogelijkheid voor éénmalige activiteiten (dit zijn activiteiten die op 1 dag of moment plaatsvinden.), ook niet bij ziekte.

Specifiek voor de woontours geldt:
 • Annuleren kan kosteloos tot 7 kalenderdagen voor de start van de woontour. Je krijgt dan je inschrijvingsgeld volledig teruggestort.
 • Annuleer je na deze termijn, dan kan je niet meer terugbetaald worden.


Annuleren door de organisator:
 • Als een eenmalige activiteit niet kan plaatsvinden, zal de organisator de betaalde inschrijvingsgelden terugbetalen.
 • Als een activiteit binnen een activiteitenreeks niet kan plaatsvinden, wordt een gepaste compensatie gezocht.
 • Als voor de organisator blijkt dat verdere deelname niet wenselijk is, kan de persoon worden uitgeschreven. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld van de resterende (les)dagen terugbetaald.

Aanpassingen aan het aanbod

De organisator is niet aansprakelijk indien een activiteit wordt stopgezet of aangepast wegens maatregelen opgelegd door andere overheden.
De organisator kan, indien de gezondheids- en veiligheidssituatie in de Brusselse samenleving dit vereist, bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen. De organisator stelt alles in het werk voor een veilig verloop van de activiteiten.

Ziekte en medicatie
Voor sommige activiteiten vraagt de organisator medische gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Kinderen die ziek zijn, mogen niet meedoen aan de activiteiten. Dat is in het belang van hun eigen gezondheid, die van andere kinderen en die van de begeleiders. Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, contacteert de verantwoordelijke de ouders. Het kind moet dan zo snel mogelijk opgehaald worden.
Medewerkers van de organisator dienen in principe geen medicijnen toe. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen: in overleg met de verantwoordelijke en als er een medisch voorschrift is. Op dat voorschrift moeten de hoeveelheden en de benaming van de medicatie vermeld zijn. De medewerkers dienen alleen medicijnen toe als de manier van toedienen eenvoudig is.

Nederlands als taal
De visietekst “Nederlands als omgangstaal in VGC-initiatieven en in initiatieven die door de VGC ondersteund worden" is de leidraad voor het omgaan met taal tijdens vrijetijdsinitiatieven van de organisatoren. Het uitgangspunt van deze visietekst is: vrije tijd wordt beleefd in een meertalige context, waarbij het Nederlands de eerste taal is. Het Nederlands wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, ondersteund en positief beleefd.
De organisator vermeldt in de communicatie van haar aanbod meestal taaliconen voor volwassenen. Zo kunnen anderstaligen inschatten welke kennis van het Nederlands verwacht wordt om vlot te kunnen meedoen aan de activiteit.

Samen vrije tijd beleven
Tijdens de activiteiten verwacht de organisator van iedereen een respectvolle houding tegenover deelnemers, begeleiders, materiaal en infrastructuur.
Grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag,… is niet toegestaan. Als deelnemers opzettelijk het terrein, de lokalen of het materiaal beschadigen, of als ze materiaal stelen, kan de organisator een schadevergoeding eisen. In beide bovenstaande gevallen wordt een procedure opgestart en kan de toegang tot de activiteit ontzegd worden.

Verzekeringen
De organisator sluit een verzekering af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en voor sport- en kinderactiviteiten een verzekering lichamelijke ongevallen van deelnemers.
Bij een ongeval vult de verantwoordelijke de ongevalsaangifte in en geeft die mee met de deelnemer. De deelnemer bezorgt het aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug aan de betrokken organisator, binnen 7 kalenderdagen.

Voor de VGC-Speelpleinen heeft elk kind via de school een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
Heeft een kind een ongeval of raakt het gewond? Dan verwittigt de locatieverantwoordelijke zo snel mogelijk de eerste contactpersoon van het kind. Indien nodig gaat de locatieverantwoordelijke samen met het kind naar de dokter of naar het ziekenhuis. De verantwoordelijke doet een aangifte bij de verzekering van de VGC.
Brengt een kind met opzet schade toe aan iemand, of verwondt het iemand met opzet? Dan moeten de ouders de kosten betalen (eventueel via hun familiale verzekering).

Persoonlijk materiaal en kleding
De organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van persoonlijk materiaal.
Verloren voorwerpen worden bijgehouden tot één maand na het einde van de activiteit.
back to top