Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het vrijetijds-, vakantie- en cursusaanbod van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Versie 2024-04

Algemene voorwaarden van het vrijetijds-, vakantie- en cursusaanbod van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Versie 2024, april

De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Wil je ze bekijken in een andere taal dan raden we je aan om ze te vertalen via deepl.com
Les conditions générales sont formulées en néerlandais. Si vous souhaitez les consulter dans une autre langue, nous vous conseillons de les traduire via deepl.com.
The general terms and conditions are in Dutch. If you want to view them in another language, we recommend translating them via deepl.com

Wil je meer informatie over deze algemene voorwaarden? Neem contact op meteen van de 22 Brusselse Gemeenschapscentra of met het algemene contactadres: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 BrusselTel.: 02 563 03 00E-mail: tickets@vgc.beVoor wie? De VGC-Speelpleinen, de VGC-sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra, hierna de ‘organisator’ genoemd, organiseren activiteiten voor kinderen en volwassenen. 

De activiteiten zijn in het Nederlands of zijn toegankelijk voor Nederlandskundigen.
Bij elke activiteit, met uitzondering van de jeugdactiviteiten, vind je welk taalniveau verwacht wordt.

Voor kinderen en jongeren
De jeugdactiviteiten georganiseerd door de VGC-Speelpleinen, de VGC-sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra staan open voor kinderen en jongeren die:
 • Nederlands begrijpen en spreken
 • én die Nederlands als (een) thuistaal hebben én wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
of
 • naar school gaan in Nederlandstalig of immersieonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In bepaalde gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

Voor volwassenen en families
Bij activiteiten voor volwassenen en families is Nederlands de eerste taal in een meertalige context. Het Nederlands wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, ondersteund en positief beleefd. De visietekst ‘Nederlands als omgangstaal in VGC-initiatieven en in initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ is de leidraad voor het omgaan met taal. De organisator gebruikt in de communicatie over de activiteiten voor volwassenen meestal taaliconen. Zo kunnen niet-Nederlandstaligen inschatten of ze genoeg Nederlands kunnen om vlot de activiteit te kunnen meedoen.

Iedereen welkom
We werken in al onze diensten inclusief. Dit betekent dat iedereen welkom is, met of zonder extra zorgnoden of beperkingen. Heb je specifieke noden of aandachtspunten?
 • Neem vooraf (minimum 2 weken) contact op met de organisator.
 • Duid de zorgnoden/aandachtspunten aan op de vragenlijst.
 • We bespreken samen de noden en bekijken of we de geschikte aanbieder zijn.
Kunnen we als organisator je noden niet beantwoorden, dan onderzoeken we of we een alternatief kunnen aanbieden op een andere locatie. We kunnen niet garanderen dat iedereen met een zorgnood of beperking een plaats krijgt binnen het aanbod. We verwijzen door naar externe organisaties waar mogelijk.

Inschrijvingen en tarieven
De organisatoren bepalen jaarlijks de specifieke voorwaarden, de kostprijs en de kortingen. Die staan telkens vermeld bij de activiteit.
Alleen als je ingeschreven bent en betaald hebt, kun je meedoen aan de activiteiten. Bij sommige activiteiten kun je eerst een proefles volgen en daarna definitief inschrijven en betalen. Ook bij gratis activiteiten kan een inschrijving vooraf gevraagd worden.Voor betalende activiteiten is er een basistarief.
Naast dit basistarief is er een sociaal tarief.
Om recht te hebben op sociale kortingen (zoals Paspartoe-kansentarief) moet je voor je inschrijving de nodige attesten aan de VGC bezorgen. Voor bepaalde activiteiten zijn het aantal plaatsen aan sociaal tarief beperkt.
Andere mogelijke kortingen:
 • meerdere deelnemers uit hetzelfde gezin
 • Jongerenkorting
 • 65+ tarief
De organisator heeft het recht om een inschrijving op haar echtheid te onderzoeken. Als de organisator vermoedt dat er onjuiste verklaringen zijn afgelegd bij de inschrijving en dat de inschrijving dus niet aan de voorwaarden voldoet, contacteren we de deelnemer. Als uit dit contact blijkt dat er bewust misleidende verklaringen zijn afgelegd, wordt de deelnemer uitgeschreven en niet terugbetaald.

Attesten
Mutualiteiten - ziekenfondsen
Heb je een attest van deelname nodig voor tussenkomst door de mutualiteit of werkgever? Dat kun je 1 dag na het einde van de activiteit downloaden via de website tickets.vgc.be.
Fiscaal attest
Voor jeugdactiviteiten die recht geven op belastingvermindering, krijg je van de organisator een fiscaal attest voor elk kind dat geldig werd ingeschreven en waarvoor betaald werd. Het fiscaal attest kun je zelf downloaden op de website tickets.vgc.be ten laatste in het aanslagjaar na afloop van de activiteit.
Als je in de ouderzone het rijksregisternummer van de ouder(betaler) én het kind (deelnemer) hebt ingevuld, dan wordt die informatie automatisch doorgestuurd naar Belcostat. De ouder krijgt dan een vooraf ingevulde belastingbrief.
 • De uitgaven voor meerdaagse jeugdactiviteiten tijdens schoolvakanties kun je ingeven in het aanslagjaar van het volgende kalenderjaar. Bijvoorbeeld: een betaalde activiteit in een schoolvakantie in 2023 geef je aan in je belastingaangifte van het aanslagjaar 2024.
 • De uitgaven voor meerdaagse jeugdactiviteiten tijdens een schooljaar kun je ingeven in het aanslagjaar van het kalenderjaar volgend op het einde van het schooljaar. Bijvoorbeeld: een betaalde activiteit in oktober 2023,tijdens het schooljaar 2023-2024, geef je aan in je belastingaangifte van het aanslagjaar 2025, want dat schooljaar eindigt 30 juni 2024.

Annulatie door de deelnemer
De annulatievoorwaarden en de terugbetalingen zijn afhankelijk van de soort activiteit.

Eénmalige activiteiten: activiteiten die op 1 dag of 1 moment plaatsvinden
VGC-Speelpleinen, de VGC-sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra
 • Je kunt niet annuleren en je krijgt geen terugbetaling, ook niet bij ziekte.

Meerdaagse activiteiten
VGC-Speelpleinen, de VGC-sportdienst, Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra
Activiteiten tijdens schoolvakanties
 • Annuleer je tot 30 kalenderdagen voor de start van de activiteit? Dan krijg je het volledige bedrag terugbetaald.
 • Annuleer je later dan 30 dagen voor de activiteit, dan krijg je niets terugbetaald.
Activiteiten gedurende een trimester, semester of schooljaar
 • Annuleer je tot 15 kalenderdagen voor de start van de activiteit? Dan krijg je het volledige bedrag terugbetaald.
 • Annuleer je minder dan 15 kalenderdagen voor de start van de activiteit? Dan krijg je niets terugbetaald.
Uitzonderingen
 • In geval van ziekte of ongeval:
 • Je stopt een activiteitenreeks tijdens een schoolvakantie:
 • Bezorg binnen de 5 werkdagen na de start van de ziekte of het ongeval een medisch attest mét datum aan de organisator. Het inschrijvingsgeld van het resterende aantal les- of kampdagen wordt dan berekend en terugbetaald.
 • Occasionele afwezigheid door ziekte wordt niet terugbetaald.
 • Als iemand van op de wachtlijst jouw plaats kan innemen, kun je een terugbetaling krijgen. De organisatie kan dit niet garanderen en kan ook beslissen dat dit organisatorisch niet meer haalbaar is binnen de opgegeven tijdspanne. 
 • Activiteiten met proeflessen: je kunt annuleren tot de werkdag na de proefles.
Annulatie door de organisator
 • Als een eenmalige activiteit niet kan plaatsvinden, zal de organisator de betaalde inschrijvingsgelden terugbetalen.
 • Als een activiteitenreeks wordt stopgezet, zal de organisator een berekening doen en een restbedrag terugbetalen.
 • Als een activiteit binnen een activiteitenreeks niet kan plaatsvinden, wordt een gepaste compensatie gezocht.
Aanpassingen aan het aanbod
De organisator is niet aansprakelijk als een activiteit wordt stopgezet of aangepast wegens maatregelen opgelegd door andere overheden. De organisator kan, als de gezondheids- en veiligheidssituatie in de Brusselse samenleving dit vereist, bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen. De organisator stelt alles in het werk voor een veilig verloop van de activiteiten .

Ziekte en medicatie
 • Als je ziek bent, mag je niet meedoen met de activiteiten. Dat is in het belang van je eigen gezondheid, die van andere deelnemers en die van de begeleiders.
 • Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, contacteert de verantwoordelijke de ouders. Het kind moet dan zo snel mogelijk opgehaald worden.
 • Voor alle meerdaagse activiteiten vraagt de organisator medische gegevens via de vragenlijst. Vul die correct in. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Medewerkers van de organisator dienen in principe geen medicijnen toe. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen: in overleg met de verantwoordelijke en als er een medisch voorschrift is. Op dat voorschrift moeten de hoeveelheden en de benaming van de medicatie vermeld zijn. De medewerkers dienen alleen medicijnen toe als de manier van toedienen eenvoudig is.
Samen vrije tijd beleven
 • Sportief gedrag, netheid, stiptheid, respect voor anderen, voor het materiaal en de infrastructuur zijn houdingen waar we veel belang aan hechten.
 • Ongepast gedrag (geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag …) is niet toegestaan.
 • Merken we dit op? Dan wordt de deelnemer tijdelijk uitgesloten. De organisator bespreekt het gedrag. We stellen de deelnemer – en bij jeugdactiviteiten ook de ouders – hiervan op de hoogte. De deelnemer kan geweigerd worden voor verdere deelname.
 • Als deelnemers opzettelijk het terrein, de lokalen of het materiaal beschadigen, of als ze materiaal stelen, kan de organisator een schadevergoeding eisen.
 • Bij het niet naleven van start of eindtijdstip van een activiteit kunnen er door de organisator maatregelen genomen worden naar de deelnemer.
 • Vrije tijd moet fijn zijn voor iedereen. Als we als organisator merken dat verdere deelname bij een activiteitenreeks niet wenselijk is, kan de persoon worden uitgeschreven. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld van de resterende dagen terugbetaald.
Verzekeringen
 • De organisator sluit een verzekering af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en voor sport- en kinderactiviteiten een verzekering lichamelijke ongevallen van deelnemers.
 • Bij een ongeval vult de verantwoordelijke van de organisatie de ongevalsaangifte in en geeft die mee met de deelnemer. Bezorg het aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug aan de betrokken organisator, binnen 7 kalenderdagen.
 • Heeft een kind een ongeval of raakt het gewond? Dan verwittigt de verantwoordelijke zo snel mogelijk de eerste contactpersoon van het kind. Indien nodig gaat de verantwoordelijke samen met het kind naar de dokter of naar het ziekenhuis. De verantwoordelijke neemt het aangifteformulier mee en bezorgt het nadien aan de ouders. Bezorg het aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug aan de betrokken organisator, binnen 7 kalenderdagen.
 • Brengt een kind met opzet schade toe aan iemand, of verwondt het iemand met opzet? Dan moeten de ouders de kosten betalen (eventueel via hun familiale verzekering).
Persoonlijk materiaal en kleding
De organisator meldt bij de activiteit of er specifieke kledingvoorschriften zijn en/of materiaal nodig is. Bijvoorbeeld: kleding die vuil mag worden, sportkleding, aangepaste schoenen … Dit hoort bij de specifieke activiteitsvoorwaarden die vermeld worden bij elke activiteit.
De organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van persoonlijk materiaal. Verloren voorwerpen worden bijgehouden tot één maand na het einde van de activiteit.
back to top