Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het vrijetijds-, vakantie- en cursusaanbod van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Versie 2019.1

Contactinformatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
Tel.: 02 563 03 00
E-mail:tickets@vgc.be

Voor wie?
De VGC (Speelpleinen en Sportdienst), Aximax en de 22 Brusselse Gemeenschapscentra, hierna de ‘organisator’ genoemd, organiseren activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Alle kinderactiviteiten staan open voor kinderen en jongeren die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, tenzij anders vermeld.
 • Deelnemers met een beperking zijn welkom. Contacteer de organisator op voorhand, zodat die extra informatie kan geven over het al dan niet voldoende toegankelijk zijn en/of de nodige maatregelen kan voorzien.
De speelpleinen staan open voor:
 • kinderen en jongeren die naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaan;
 • kinderen en jongeren die in Brussel wonen en buiten Brussel naar het Nederlandstalig onderwijs gaan.

Inschrijvingen en attesten
De organisatoren bepalen jaarlijks het inschrijvingsgeld en de kortingen.
Alleen wie ingeschreven is en betaald heeft, kan meedoen aan de activiteiten.
Voor activiteiten die recht geven op belastingvermindering, bezorgt de VGC een fiscaal attest voor elk kind dat geldig werd ingeschreven en waarvan de VGC een betaling ontving.
Voor betalende activiteiten is er een basistarief.
Er kunnen kortingen aangeboden worden voor onder meer:
 • meerdere deelnemers uit hetzelfde gezin;
 • deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of van een Paspartoe-kansentarief genieten;
 • specifieke korting, bijvoorbeeld -26 jaar, seniorentarief, …
Attesten van deelname nodig voor tussenkomsten door de mutualiteit of werkgever kunnen tot 3 maand na het einde van de activiteit verkregen worden bij de betrokken organisator.
De organisator heeft het recht om een inschrijving op haar echtheid te onderzoeken. Als de organisator vaststelt dat er misleidende verklaringen zijn afgelegd bij de inschrijving en dat de inschrijving dus niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de deelnemer automatisch uitgeschreven. Er is dan geen terugbetaling mogelijk.

Annulaties en terugbetalingen
De annulatievoorwaarden en de terugbetalingen zijn afhankelijk van de activiteit:

Annuleren door de deelnemer:

Algemeen: Een activiteit kan worden geannuleerd wegens ziekte of ongeval. Voorwaarde is dat de deelnemer binnen de week een gedateerd medisch attest bezorgt aan de dienst. Het inschrijvingsgeld van het resterende aantal (les)dagen wordt dan terugbetaald.
Specifiek:
 • VGC-speelpleinen:
  • Je annuleert tot 1 week voor de te annuleren speelpleinweek: Je krijgt het inschrijvingsgeld -25% annulatiekosten terugbetaald.
  • Je annuleert ten laatste voor 12 uur op de laatste werkdag voor de aanvang van de te annuleren speelpleinweek: Je krijgt het inschrijvingsgeld -75% annulatiekosten terugbetaald.
 • VGC-sportdienst:
  • Als je 10 of meer werkdagen voor de start van de activiteit annuleert, krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 5% annulatiekosten.
   Belangrijk: annuleren moet schriftelijk, met een brief of e-mail.
  • Als je minder dan 10 werkdagen voor de start van de activiteit annuleert, krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 25% annulatiekosten.
   Belangrijk: annuleren moet schriftelijk, met een brief of e-mail.
  • Als blijkt dat verdere deelname aan de activiteit niet wenselijk is, wordt het inschrijvingsgeld van het aantal resterende (les)dagen terugbetaald. De deelname stoppen kan alleen op vraag van de deelnemer zelf én in overleg met de verantwoordelijke van de activiteit.
 • Aximax
  • Als je 10 of meer werkdagen voor de start van de activiteit annuleert, krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 5% annulatiekosten.
   Belangrijk: annuleren moet schriftelijk, met een brief of e-mail.
  • Als je minder dan 10 werkdagen voor de start van de activiteit annuleert, krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald, verminderd met 25% annulatiekosten.
   Belangrijk: annuleren moet schriftelijk, met een brief of e-mail.
  • Lessenreeksen en speelweken kunnen op of na de startdatum enkel geannuleerd worden en (deels) terugbetaald op basis van een medisch attest.
 • De Gemeenschapscentra:
  • Lessenreeksen en speelweken kunnen enkel geannuleerd worden en (deels) terugbetaald op basis van een medisch attest.
  • Er is geen annulatie- noch terugbetaalmogelijkheid voor activiteiten die op 1 dag/moment plaatsvinden of afwezigheden.
 • Woontours
  • Voor de woontours zijn geen terugbetalingen mogelijk.

Annuleren door de organisator:

 • Als een activiteit niet kan plaatsvinden, zal de organisator de betaalde bijdrages terugbetalen.
 • Als voor de organisator blijkt dat verdere deelname niet wenselijk is, wordt het inschrijvingsgeld van de resterende (les)dagen terugbetaald.

Ziekte en medicatie
Voor sommige activiteiten vraagt de organisator medische gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Kinderen die ziek zijn, mogen niet meedoen aan de activiteiten. Dat is in het belang van hun eigen gezondheid en die van andere kinderen. Als er bij je kind een ernstige en besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, moet je een verantwoordelijke van de organisator onmiddellijk op de hoogte brengen.
Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, contacteert de verantwoordelijke de ouders. Het kind moet dan zo snel mogelijk opgehaald worden.
Medewerkers van de organisator dienen in principe geen medicijnen toe. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen: in overleg met de verantwoordelijke en als er een medisch voorschrift is. Op dat voorschrift moeten de hoeveelheden en de benaming van de medicatie vermeld zijn. De medewerkers dienen alleen medicijnen toe als de manier van toedienen eenvoudig is.

Nederlands als taal
De visietekst "Nederlands als omgangstaal in VGC-initiatieven en in initiatieven die door de VGC ondersteund worden" is de leidraad voor het omgaan met taal tijdens vrijetijdsinitiatieven van de organisatoren. Het uitgangspunt van deze visietekst is: vrije tijd wordt beleefd in een meertalige speelcontext, waarbij het Nederlands de eerste taal is. Het Nederlands wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, ondersteund en positief beleefd.
De organisator vermeldt in de communicatie van haar aanbod meestal taaliconen voor volwassenen. Zo kunnen anderstaligen inschatten welke kennis van het Nederlands verwacht wordt om vlot te kunnen meedoen aan de activiteit.

Samen vrije tijd beleven

Tijdens de activiteiten verwacht de organisator van iedereen een respectvolle houding tegenover deelnemers, begeleiders, materiaal en infrastructuur.
Grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag,… is niet toegestaan.
Bij grensoverschrijdend gedrag mag de deelnemer niet meer meedoen aan de activiteit. In dat geval betaalt de organisator het inschrijvingsgeld niet terug.
Als deelnemers opzettelijk het terrein, de lokalen of het materiaal beschadigen, of als ze materiaal stelen, eist de organisator een schadevergoeding.

Verzekeringen
De organisator sluit een verzekering af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en voor sport- en kinderactiviteiten een verzekering lichamelijke ongevallen van deelnemers.
Bij een ongeval vult de verantwoordelijke de ongevalsaangifte in en geeft die mee met de deelnemer. Bezorg het aangifteformulier ingevuld en ondertekend terug aan de betrokken organisator, binnen 7 dagen.
Voor de VGC-speelpleinen heeft elk kind via de school een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
Heeft een kind een ongeval of raakt het gewond? Dan gaat het samen met de verantwoordelijke naar de dokter of naar het ziekenhuis. De verantwoordelijke van het speelplein verwittigt de eerste contactpersoon van het kind zo snel mogelijk. De speelpleinverantwoordelijke doet een aangifte bij de verzekering van de school.
Brengt een kind met opzet schade toe aan iemand, of verwondt het iemand met opzet? Dan moeten de ouders de kosten betalen (eventueel via hun familiale verzekering).

Persoonlijk materiaal en kleding
De organisator is niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van persoonlijk materiaal.
Verloren voorwerpen worden bijgehouden tot één maand na het einde van de activiteit.
back to top